Szkolenie z firmą SONEL S.A.

W dniu 1.02.2023r. Firma PRO-INSTALACJE Inżynieria Instalacyjna i Technologiczna
Marcin Biegasiewicz uczestniczyła w szkoleniu w zakresie: Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z wykorzystaniem mierników serii Sonel MPI.

Zakres szkolenia obejmował:

  • Jak pojmować przepisy prawa ogólnego i uznane reguły techniczne. Opis relacji pomiędzy Ustawami, rozporządzeniami i innymi źródłami prawa. Normy i podstawy ich stosowania. Wymagania stawiane miernikom. Zasady przeprowadzania okresowych badań przyrządów pomiarowych.
  • Warunek samoczynnego wyłączania zasilania. Badanie RCD. Sposoby przeprowadzenia badania w sieciach TN, TT, IT. Przyłączenie miernika do badanej instalacji, właściwe nastawy miernika, ocena warunku samoczynnego wyłączenia zasilania.
  • Pomiary rezystancji izolacji. Podstawy oceny ochrony podstawowej w elektrycznych instalacjach odbiorczych. Właściwości metody i środki bezpieczeństwa.
  • Pomiary rezystancji uziemienia. Metoda techniczna w pomiarach rezystancji uziemienia. Pomiary z cęgami i wyznaczanie rezystywności gruntu metodą Wennera.
  • Pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Każdy z punktów zostanie zaprezentowany w zakresie wykonania pomiaru w oparciu o wymagania przedmiotowych norm oraz prawidłowej oceny otrzymanych wyników.
sonel cert
Udostępnij artykuł na: